خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

درباره استاندارد ایزو 17025
 • ثبت نام کاربران

     امروزه استاندارد سازی مهمترین مقوله در زمینه ایجاد، نگهداری و ارتقاء کیفیت سیستم‌ها، در سطح قابل قبول جهانی می‌باشد. بنابراین آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز همچون سایر سازمان‌ها دستیابی به استاندارد را از محورهای اساسی فعالیت‌های خود، جهت نیل به خود کفائی و همچنین حضور موثر و دراز مدت در عرصه بازار جهانی کسب و کار و دانش قرار داده‌اند.

     در سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها بخشی مهم و بزرگی از فعالیت‌‌ها را در بر می‌گیرند. از آنجایی که محصول نهایی آنها اهمیت ویژه‌ای در دستاوردهای تحقیقاتی دارد، از دیرباز نقش مدیریت و ایجاد ساز و کارهایی برای کنترل فرآیندها، شناسایی نقاط کنترل کیفی و اطمینان از صحت و دقت نتایج آزمون‌ها، مورد توجه مدیران مراکز تحقیقاتی بوده است.
کلیه آزمایشگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نحوی با فعالیتهای آزمایشگاهی در ارتباط هستند و فعالیتهای آزمایشگاهی در آنها صورت می‌پذیرد برای بدست آوردن اعتبار بین اللمللی و نیز اعتبار داخلی نیازمند پیاده سازی سیستمهای نوین از جمله سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ISO 17025 می‌باشند که برای تشریح سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها تدوین شده است.

     این استاندارد بین‌المللی حاصل تجربیات وسیع در پیاده ساز ISO/IEC 25 Guide و  EN45001 می‌باشد که اکنون جایگزین هر دو آنها گردیده است. برای آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیونی که قصد دارند صلاحیت فنی، توانایی تولید نتایج فنی معتبر و وجود یک سیستم کیفیت را اثبات کنند، این استاندارد شامل تمامی الزاماتی می‌شود که آنها باید برآورده نمایند.


     ازجمله مهمترین مباحث مطرح شده در این استاندارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • کلیه الزامات مدیریتی در آزمایشگاه
 • کلیه الزامات فنی
 • شرایط کارکنان و شرایط محیط آزمایشگاه
 • شرایط انجام آزمون و کالیبراسیون
 • شرایط لازم جهت تضمین کیفیت نتایج آزمایش

 

     ازمهمترین مزایای کسب استاندارد  ایزو 17025:

 • اعتبار جهانی نتایج آزمونی که بوسیله آزمایشگاه انجام می‌شود
 • امکان پذیرش آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع از سوی سازمان ملی استاندارد
 • اطمینان از نتایج آزمون و اطمینان خاطر مشتریان
 • انطباق استانداردهای 9001-9002 ISO با مقدمات این استاندارد
 • تسهیل همکاری میان آزمایشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها
 • دستیابی به اعتبار بین المللی به عنوان آزمایشگاه تایید صلاحیت شده
 • اطمینان از به کارگیری دستگاه و تجهیزات مناسب
 • اطمینان از طراحی صحیح محل انجام آزمایش

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما