خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

زمینه‌های تایید صلاحیت ایزو 17025 (آزمایشگاه‌های کالیبراسیون)
 • ثبت نام کاربران

     در ذیل لیست زمینه‌هایی که نهاد اعتباربخشی یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس آنها گواهینامه آزمایشگاه‌های کالیبراسیون را صادر می‌نماید، ملاحظه می فرمایید. گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 آمادگی ارائه خدمات مشاوره استاندارد ایزو 17025 را برای هر کدام از زمینه های زیر را دارا می‌باشد.

 1- شاخه‌های اصلی در کمیت ابعاد:

 • کالیبراسیون ابعادی عمومی مانند: کولیس، میکرومتر، خط‌کش، متر و ....
 • کالیبراسیون ابعادی تجهیزات دقیق مانند: VMM، ULM، پروفایل و ....
 • اندازه‌گیری ابعادی

 

 2- شاخه‌های اصلی در کمیت فشار:

 • فشار نیوماتیک و خلاء
 • فشار هیدرولیک

 

 3- شاخه‌های اصلی در کمیت نیرو:

 • دستگاه‌های مولد نیرو
 • دستگاه‌های اندازه‌گیری نیرو

 

 4- زیرشاخه‌‌های کمیت الکتریک:

 • ولتاژ
 • جریان
 • مقاومت
 • تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 • دور
 • شدت نور و صدا
 • ارتعاش و شتاب
 • فرکانس
 • توان
 • اپتیک
 • ظرفیت خازنی
 • ظرفیت سلفی

 

 5- شاخه‌های اصلی در کمیت شیمی:

 • ظروف حجمی شامل: ظروف حجمی شیشه‌ای، پیستونی، پیمانه‌های حجمی و ...
 • انواع دانسیتومترها، هیدرومترها، الکل‌سنج‌ها و .....
 • انواع Phمترها، هدایت‌سنج‎ها، رفرکتومترها، DOمترها، BODمترها و ....
 • انواع ویسکومترها شامل: چرخشی، لوله موئین، فوردکاپ و ....
 • تجهیزات آنالیز دستگاهی شامل: انواع کروماتوگرافی‌ها، تجهیزات اسپکتروسکوپی، اسپکتروفتومترها و .....
 • تجهیزاتی که بر اساس جذب کار می‌کنند شامل: CODمترها، کدورت‌سنج‌ها وکلرسنج‌ها و .....
 • گازسنج‌ها

 

 6- شاخه‌های اصلی در کمیت سختی‌سنجی:

 • دستگاه سختی‌سنجی
 • بلاک سختی‌سنجی
 • سختی‌سنجی غیرفلزی

 

 7- شاخه‌های اصلی در کمیت دما و رطوبت:

 • دستگاه‌های تولید دما و رطوبت مانند: کالیبراتورها، کوره‌ها، حمام‌ها و ....
 • دستگاه‌های اندازه‌گیری دما و رطوبت مانند: ترمومترها، دماسنج‌های مایع در شیشه و ....

 

 8- شاخه‌های اصلی در کمیت فلو:

 • فلوی گاز
 • فلوی مایعات

 

 9- زیرشاخه‌های کمیت گشتاور:

 • ترکمتر و ترکتستر

 

 10- زیرشاخه‌های کمیت جرم:

 • وزنه‌ها

 

(جهت تعیین زیرشاخه در هر بند تجهیزاتی که دارای استانداردهای یکسانی می‌باشند در یک زیرشاخه قرار خواهد گرفت.)

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما