خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

دوره آموزشی اندازه شناسی و کالیبراسیون
 • ثبت نام کاربران

     در صورت تمایل آزمایشگاه متقاضی تایید صلاحیت امکان برگزاری دوره آموزشی اندازه شناسی و کالیبراسیون توسط گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 در قسمت مشاوره استاندارد ایزو 17025 وجود دارد که در ادامه اطلاعات این دوره آموزشی آمده است.

 

اهداف رفتاری دوره:

فراگیر در انتهای دوره می بایست :

 بر روشهای اجرایی کالیبراسیون آشنایی و تسلط کافی را پیدا کند.

 

سرفصل محتوای دوره:

  • مقدمه
  • ضرورت اندازه شناسی و کالیبراسیون
  • تعاریف
  • آشنایی با الزامات استاندارد ISO10012
  • آشنایی با روش های کالیبراسیون
  • الزامات آزمایشگاه های کالیبراسیون
  • برچسب ها
  • برقراری قابلیت ردیابی اندازه شناسی
  • تعیین دوره زمانی
  • گواهی های کالیبراسیون
  • شرایط اتاق تمیز
  • آشنایی با ارزیابی تامین کنندگان کالیبراسیون
  • کالیبراسیون با استفاده از مواد مرجع
  • مروری بر کالیبراسیون دما
  • مروری بر کالیبراسیون حجم
  • تعاریف استانداردها و یکاهای اندازه گیری

 

مدت زمان دوره:

16 ساعت (معادل 2 روز)

 

ظرفیت کلاس:

20 نفر

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما