خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون
 • ثبت نام کاربران

     در صورت تمایل آزمایشگاه متقاضی تایید صلاحیت امکان برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون توسط گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 در قسمت مشاوره استاندارد ایزو 17025 وجود دارد که در ادامه اطلاعات این دوره آموزشی آمده است.

 

اهداف رفتاری دوره:

فراگیر در انتهای دوره می بایست :

 از کیفیت نتایج اندازه گیری اطمینان حاصل نماید و تضمین و کنترل کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون را به درستی انجام دهد.

سرفصل محتوای دوره:

 • مفاهیم و اصطلاحات شامل کالیبراسیون، عدم قطعیت، مواد مرجع، آزمون و اندازه گیری و .....
 • مقدمه ای بر اصول کیفیت درآزمایشگاه
 • مروری بر الزامات استاندارد 17025 در خصوص تضمین و کنترل کیفیت نتایج آزمون
 • آشنایی با انواع خطا و ارائه موارد کاربردی
 • تشریح تفاوتهای کاربردی خطا و عدم قطعیت
 • آشنایی با مفاهیم و روابط آماری شامل توابع توزیع، سطح اطمینان و .....
 • آشنایی با صحت و دقت اندازه گیری بر اساس الزامات استاندارد ISO 5725
 • آشنایی با تکرارپذیری تجدیدپذیری و دقت میانی بر اساس الزامات استاندارد ISO 5725
 • ارائه طرح بررسی درستی نتایج اندازه گیری بر اساس الزامات استاندارد ISO 5725
 • انحراف استاندارد تکرارپذیری و تجدیدپذیری
 • تعیین حد تکرار و تجدیدپذیری
 • انواع گرایش و خطا در سیستم اندازه گیری
 • روشهای حذف داده های پرت شامل Q-test, grubs , …..
 • آزمونهای فرض (Z, F , T , Anova , ……)
 • کنترل چارت (Mean, Range, stdv)
 • بررسی دقت روش اندازه گیری (H , K)
 • ضریب همبستگی ویژگیهای مختلف یک قلم (Regression)
 • طراحی برنامه های مقایسات بین آزمایشگاهی و آزمونهای مهارت  (ILC & PT)
 • روابط آماری مورد استفاده در تحلیل نتایج بکارگیری مواد مرجع در آزمایشگاه
 • ارائه مثالهای کاربردی
 • استفاده از نرم افزارهای Excel  و Minitab

مدت زمان دوره:

16 ساعت (معادل 2 روز)

 

ظرفیت کلاس:

20 نفر

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما