خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

دوره آموزشی صحه گذاری روش آزمون
 • ثبت نام کاربران

     در صورت تمایل آزمایشگاه متقاضی تایید صلاحیت امکان برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش آزمون توسط گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 در قسمت مشاوره استاندارد ایزو 17025 وجود دارد که در ادامه اطلاعات این دوره آموزشی آمده است.

 

اهداف رفتاری دوره:

فراگیر در انتهای دوره می بایست :

با فنون و تکنیک های صحه گذاری و نحوه کاربرد آنها در آزمایشگاه ها آشنا شود.

 

سرفصل محتوای دوره:

 • تعاریف مرتبط با تصدیق و صحه گذاری
 • اصول و مفاهی تصدیق روش های آزمون
 • اصول و مفاهیم صحه گذاری روشهای آزمون
 • ویژگیهای روش های غیر استاندارد
 • تدوین روشهای ابداعی آزمایشگاه
 • الزامات استاندارد 17025 در خصوص صحه گذاری روشهای آزمون
 • طرح صحه گذاری روش آزمون
 • یادآوری اصول و فنون و تکنیکهای آماری کاربردی مطابق مطالب ذکر شده در دوره تضمین کیفیت
 • پارامترهای مورد بررسی در تصدیق و صحه گذاری روش آزمون
 • بررسی صحت و دقت
 • بررسی گزینش پذیری و ...
 • بررسی استحکام و ......
 • گستره روش اندازه گیری
 • خطی پذیری روش اندازه گیری
 • عدم قطعیت روش اندازه گیری
 • ارائه تکنیکهای کاربردی و عملی در محاسبه
 • ارائه مثالهای کاربردی

 

مدت زمان دوره:

16 ساعت (معادل 2 روز)

 

ظرفیت کلاس:

20 نفر

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما